اساتيد گروه تکنولوزی نساجی

هوشنگ نصرتی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:hnosraty@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542600

آزیتا آسایش

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:A_asayesh@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542652

مجيد صفرجوهري

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mjohari@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542634

علي اصغر اصغريان جدي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:ajeddi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542685

سعيد شيخ زاده نجار

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:saeed@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542613

سيدمحمد عترتي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:elham@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542615

نازنین اعزازشهابی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:ezazshahabi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542608

محمدرضا بابائي لواساني

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:babaei@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542672

سيدمحمد حسيني ورکياني

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:varkiyan@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542688

هادی دبیریان

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:Dabiryan@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542659

عبدالحسين صادقي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:hsadeghi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542655