اساتيد کارشناسی ارشد مدیریت نساجی

عبدالحسين صادقي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:hsadeghi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542655

محمد اماني تهراني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:amani@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542682

احمد موسوي شوشتري

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:amousavi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542638

رضا قاسمی یقین

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:yaghin@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542614