هيات علمی

 
جستجو
نام نام خانوادگی هیئت علمی
گروه هاي آموزشي
 
 

 

 

هوشنگ نصرتی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:hnosraty@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542600

آزیتا آسایش

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:A_asayesh@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542652

رضا محمدعلي مالک

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:rmamalek@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542662

علی اکبر قره آقاجی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:aghaji@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542616

سيد حسين اميرشاهي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:hamirsha@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542642

مجيد صفرجوهري

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mjohari@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542634

مسعود لطيفي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:latifi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542636

فیروز مهر مظاهری

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:

شماره تلفن:

مجيد منتظر

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:tex5mm@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542657

محمد کريمي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mkarimi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542658

علي اصغر اصغريان جدي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:ajeddi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542685

محمد اماني تهراني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:amani@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542682

سيدهژير بهرامي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:hajirb@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542680

فاطمه داداشيان

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:dadashia@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542691

سعيد شيخ زاده نجار

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:saeed@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542613

سيدمحمد عترتي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:elham@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542615

محمدرضا محدث مجتهدي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:mojtahed@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542629

علی اکبر مرآتی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:merati@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542626

نازنین اعزازشهابی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:ezazshahabi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542608

سمیه اکبری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:akbari_s@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542618

محمدرضا بابائي لواساني

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:babaei@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542672

سيدمحمد حسيني ورکياني

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:varkiyan@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542688

هادی دبیریان

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:Dabiryan@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542659

رضا قاسمی یقین

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:yaghin@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542614

فاطمه موسی زادگان

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:F_mousazadegan@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542687

مریم یوسف زاده

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:Yousefzadeh@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542677

طاهره معيني

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی:moeiniae@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542603

عباس سرشارزاده

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی:a_sarsharzadeh@aut.ac.ir

شماره تلفن:

عبدالحسين صادقي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:hsadeghi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542655

اساتید بازنشسته

محمد حقيقت کيش

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mhkish@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542668

پرويز نورپناه

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:pnx@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542699

منصوره قنبر افجه

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:ghanbar@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542605

مختار آرامي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:arami@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542614

عباس آیت اللهی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:

شماره تلفن:

ناهید انصاری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:ansarin@aut.ac.ir

شماره تلفن:

هوشمند بهزادان

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:

شماره تلفن:

زهرا خرم طوسي

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی:khorram@aut.ac.ir

شماره تلفن:

میرهادی سیداصفهانی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:

شماره تلفن:

محمد معروفي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:maroufi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542625

وجيهه ملکي

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی:vmaleki@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542673

احمد موسوي شوشتري

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:amousavi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542638

حميد کياني خلخال

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:kiani@aut.ac.ir

شماره تلفن:

ناهيد همتي نژاد

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:hemmati@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542606