ساعت برگزاری مصاحبه پذیرفته شدگان دکتری ۹۸

اطلاعيه شماره 2

به اطلاع میرساند زمان برگزاری مصاحبه پذیرفته شدگان دکتری 98

گرایش شيمی نساجی و علوم الياف روز سه شنبه مورخ 28/3/98

 گرایش تکنولوژی نساجی  روز چهارشنبه مورخ 29/3/98

لازم به ذکر است ساعت مصاحبه هر شرکت کننده در تاریخ مذکور در فایل ضمیمه قایل مشاهده است و دانشجويان نيم  ساعت پیش از زمان اعلام شده در محل برگزاری مصاحبه حضور داشته باشند. 

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي| | تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۱۳