نتایج نهایی تعیین گرایش دانشجویان کارشناسی ورودی ۱۳۹۵

نتایج نهایی تعیین گرایش دانشجویان کارشناسی ورودی 1395 در فایل ضمیمه قابل مشاده است. در صورت تمایل نظرات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری چهارشنبه 24/5/97 به صورت کتبی به دفتر آموژش تحویل دهید یا اسکن درخواست خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید "

dabiryan@aut.ac.irدفتر آموزش دانشکده مهندسی نساجی

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي| | تاريخ: ۱۳۹۷/۰۵/۲۱