برگزاری سخنرانی علمی با موضوع Electrospun Nanomaterials for Energy Conversion and Storage

سخنرانی علمی آبا موضوع Electrospun Nanomaterials for Energy Conversion and Storage روز دوشنبه اول آبان سال 1396 در محل آمفی تئاتر دانشکده مهندسی نساجی توسط پروفسور Rajan Jose برگزار خواهد شد. 

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي| | تاريخ: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰