اخبار

شروع به کار مرکز نوآوری دانشکده مهندسی نساجی

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶  ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي

دانشکده مهندسی نساجی در سوگ استاد خود نشست.

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸  ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي

نکوداشت دکتر محمد حقیقت کیش

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۸/۲۶  ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي