اخبار

دانشکده مهندسی نساجی در سوگ استاد خود نشست.

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸  ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي

نکوداشت دکتر محمد حقیقت کیش

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۸/۲۶  ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي

آگهی استخدام

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۴  ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي

طرح منتخب شرکت اینوکرد کشور پرتغال

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۷  ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي