كارگاه بافندگي

كارگاه بافندگي

  • معرفي

بافندگی تکنیک یا روشی است که توسط آن یک سطح بافته شده تولید می گردد،سطح بافته شده از درهم رفتن دو دسته نخ عمود برهم تشکیل شده است. 

هدف از شکل گیری اين گارگاه انجام  فعالیت های آموزشی _ پژوهشی در دانشکده مهندسی نساجی می باشد، برگزاری واحدهای درسی وقبول پروژه های دانشجویی از فعالیت های بارز این کارگاه است.  

 

سرپرست كارگاه :مهندس سعید حمزه

تكنسين كارگاه : علي ابراهيمي 

 

مدرس كارگاه : مهندس رضا اصفهانی 

نحوه تماس : داخلي 2669 

محل كارگاه : طبقه 1- (زير زمين) 

 

نام دستگاه 

شركت سازنده 

مدل دستگاه 

كشور 

بافندگی باماکو

Shuttle Loom

دراپر

DRAPER

X-2  40"

آمریکا 

{#myemotions_dlg.cool}

این دستگاه با ماکو  و تک جعبه  می باشد.مکا نیزم تشکیل دهنه آن از نوع بادامک داخلی  منفی است.عرض این دستگاه 120 سانتی متر می باشد. 

                                                                 

 

نام دستگاه 

شركت سازنده

مدل دستگاه

كشور

بافندگی باماکو

Shuttle Loom

کرمپتون

CROMPTON & KNOWLES

C-5 Automatic

آمریکا          

{#myemotions_dlg.cool}

این دستگاه با ماکو وچند جعبه یک طرفه می باشد. برای تشکیل دهنه محهز به دو مکانیزم بادامک داخلی منفی، وژاکارد است.عرض این دستگاه 90 سانتی متر می باشد.این ماشین به طور تخصصی برای بافت حوله طراحی شده است.

 

                                                           

نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

كشور

بافندگی باماکو

Shuttle Loom

پیکانل

PICANOL

1 CM-R T.112

بلژیک            

{#myemotions_dlg.cool}

این دستگاه با ماکو وتک جعبه می باشد.مکانیزم تشکیل دهنه آن از نوع دابی منفی است.عرض این دستگاه 120 سانتی متر می باشد.

 

 

نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

كشور

بافندگی باماکو

Shuttle Loom

روتی

RUTI

BUNXTU/7(R)

سوییس           

{#myemotions_dlg.cool}

این دستگاه با ماکو وچند جعبه دو طرفه غیرتابع می باشد .مکانیزم تشکیل دهنه آن از نوع دابی مثبت است.عرض این دستگاه 150 سانتی متر می باشد.

 

 

نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

كشور

بافندگی باماکو

Shuttle Loom

باری

BURY

_

انگلستان              

 

این دستگاه با ماکو وچند جعبه دوطرفه می باشد.مکانیزم تشکیل دهنه آن دابی منفی است وبه صورت دستی کار می کند. عرض این دستگاه 40 سانتی متر می باشد.

 

 

نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

كشور

جت هوا

AIR JET

اینوست

INVEST

 ZS-8M2155

چکسلواکی            

{#myemotions_dlg.cool}

این دستگاه بی ماکو و برای پودگذاری مجهز به جت هوامی باشد.مکانیزم تشکیل دهنه آن ازنوع بادامک داخلی مثبت است.عرض این دستگاه 150 سانتی مترمی باشد.

 

 

نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

كشور

جت آب

WATER JET

نیسان

NISSAN

LW 51-150

   ژاپن       

{#myemotions_dlg.cool}

این دستگاه بی ماکو و پودگذاری آن به کمک جت آب انجام می شودمکانیزم تشکیل دهنه آن دابی منفی است.عرض این دستگاه 200 سانتی متر(2 متر) می باشد. 

 

 

نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

كشور

جت آب

WATER JET

نیسان

NISSAN

LW 51-210

   ژاپن       

{#myemotions_dlg.cool}

این دستگاه بی ماکو و پودذگذاری آن به کمک جت آب انجام می شود.مکانیزم تشکیل دهنه آن به صورت خارج از مرکز است.عرض این دستگاه 200 سانتی متر(2 متر) می باشد.   

                                                                 

 

نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

كشور

چند فازی

Multi phase

تکستیما TEXTIMA

4430439.056

آلمان شرقی 

 

این دستگاه بی ماکو و سیستم پودذگذاری آن  چندفازی سری است . مکانیزم تشکیل دهنه آن بادامک منفی است.عرض این دستگاه 500 سانتی متر (5متر) می باشد.

 

 

نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

كشور

رپیری

RAPIER

ایور

IWER

E 52 234

اسپانیا

{#myemotions_dlg.cool}

این دستگاه بی ماکو و برای پود گذاری مجهز به رپیر سخت ((rigid یک طرفه می باشد.مکانیزم تشکیل دهنه آن دابی منفی است. عرض این دستگاه 200 سانتی متر(2متر) می باشد.

 

 

نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

كشور

رپیری

RAPIER

اسمیت

SMITT

TP400

ایتالیا

{#myemotions_dlg.cool}

این دستگاه بی ماکو و سیستم پودگذاری آن رپیر نرم(flexible) می باشد.مکانیزم تشکیل دهنه آن دابی مثبت است.عرض این دستگاه 250 سانتی متر(2.5متر) است.

 

 

نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

كشور

رپیری

RAPIER

اسمیت

SMITT

TP400

ایتالیا

{#myemotions_dlg.cool}

این دستگاه بی ماکو و سیستم پودگذاری آن رپیر نرم(flexible) می باشد.مکانیزم تشکیل دهنه آن ژاکارد است.عرض این دستگاه 250 سانتی متر(2.5 متر) است.

 

 

نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

كشور

پروژکتایلی

PROJECTILE

سولزر

SULZER

PU

سوییس

{#myemotions_dlg.cool}

این دستگاه بی ماکو وبرای پودگذاری مجهز به پروژکتایل است.مکانیزم تشکیل دهنه آن بادامک خارجی دوبل می باشد.عرض این دستگاه 340 سانتی متراست.این ماشین تجهیزات مربوط به دو عرض را داراست.

 

 

نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

كشور

پروژکتایلی

PROJECTILE

سولزر

SULZER

P7100

سوییس

{#myemotions_dlg.cool}

این دستگاه بی ماکو وبرای پودگذاری مجهز به پروژکتایل است.مکانیزم تشکیل دهنه آن دابی مثبت(از نوع روتاری) می باشد.عرض این دستگاه 250سانتی متر(2.5 متر) است.

 

 

نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

كشور

پروژکتایلی

PROJECTILE

سولزر

SULZER

_

سوییس

{#myemotions_dlg.cool}

این دستگاه تنها مجهز به سیستم پودگذاری پروژکتایلی جهت آموزش می باشد.

 

 

نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

كشور

دابی

DOBBY

اشتابیلی

_

سوییس

 

این دستگاه تنها یک سیستم دابی چهار سوزن فرمان است که جهت آموزش در کارگاه قرارگرفته است.

 

 

نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

كشور

کارت پانچ کنی

اشتابیلی

STAUBLI

_

سوییس

 

این دستگاه جهت پانچ کارت دابی و با امکان پانچ برای  28 ورد موجود است.

 

 

نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

كشور

کارت پانچ کنی

بوبیو

BOBBIO

_

سوییس

 

این دستگاه جهت پانچ کارت دابی و با امکان پانچ برای  28 ورد موجود است.

 

 

نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

كشور

کارت پانچ کنی

بوبیو

BOBBIO

_

سوییس

 

این دستگاه جهت پانچ کارت مربوط به انتخاب رنگ وبا امکان 8ورد موجود است.

 

 

 دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

كشور

کارت پانچ کنی

باکستر

BAXTER

_

_

 

این دستگاه جهت پانچ کارت ژاکارد در کارگاه موجود است.