آزمایشگاه میکروسکوپی

آزمایشگاه میکروسکوپی

محمد حقيقت کيش

  • معرفي

اين آزمايشگاه يک آزمايشگاه آموزشی و تحقيقاتی است. دانشجويان دوره کارشناسی تنها به بازديد و مشاهدات ابتدايي با دستگاه­ها می­پردازند و دانشجويان کارشناسی ارشد و دکتری بر حسب مورد لوازم و دستگاه­های آزمايشگاهی خود را نصب و مورد استفاده قرار می­دهند. از جمله اين موارد می­توان به دستگاه ريسندگی تر و اندازه­گيری ثبات الياف در برابر تخريب نوری اشاره نمود.

در اين آزمايشگاه يک واحد درسی ميکروسکوپی پيشرفته برای دانشجويان کارشناسی ارشد ارائه می­گردد.

مکان : دانشکده مهندسی نساجی- طبقه پنجم

تلفن :  ----

سرپرست آزمايشگاه : دکتر محمد حقيقت کيش

شماره تماس : 2668

 

شرکت سازنده 

مدل

نام دستگاه

 

 

ميکروسکوپ نوری بيولوژيکی

 

تجهيزات اضافی

{#myemotions_dlg.cool}

شرح دستگاه:

برای مشاهده به طريق عبوری الياف و ذرات کوچک با اندازه بزرگ­تر از 5/0 ميکرومتر مورد استفاده قرار

می­گيرد. همچنين می­توان با اين ميکروسکوپ تصاوير فازی تطابقی را نيز مشاهده نمود.

 

 

شرکت سازنده

مدل

نام دستگاه

 

 

ميکروسکوپ نوری استريو

 

تجهيزات اضافی

 

 

شرح دستگاه:

برای مشاهده سه بعدی اجسام بزرگ مانند پارچه و نخ مورد استفاده قرار می­گيرد.

 

 

شرکت سازنده

مدل

نام دستگاه

 

 

ميکروسکوپ پروجکشن

 

تجهيزات اضافی

 

اين ميکروسکوپ تصوير را بر روی يک پرده بزرگ به ابعاد پرده سينما می­سازد و گروهی می­توانند تصوير ذره بزرگ را تماشا نمايند.

 

 

شرکت سازنده

مدل

نام دستگاه

 

 

ميکروسکوپ اينترفرانس

 

تجهيزات اضافی

 

شرح دستگاه:

برای مشاهده طرح­های تداخلی و اندازه­گيری ضرايب شکست الياف به کار می­رود.

 

 

شرکت سازنده

مدل

نام دستگاه

 

 

ميکروسکوپ نور پلاريزه مجهز به دوربين عکس­برداری رقمی

 

تجهيزات اضافی

 

شرح دستگاه:

با اين ميکروسکوپ اجسامی که دارای ضرايب شکست مضاعف می­باشند مطالعه می­شوند.

 

 

شرکت سازنده

مدل

نام دستگاه

 

 

ميکروتوم (ريزبر)

 

تجهيزات اضافی

 

شرح دستگاه:

برای بريدن ذرات به ضخامت چند ميکرومتر مورد استفاده قرار می­گيرد. تيغه­های اين دستگاه با وسيله تيغه­تيزکن مکانيکی تيز می­گردد.

 

شرکت سازنده

مدل

نام دستگاه

 

 

ستون مدرج اندازه­گيری جرم مخصوص

 

تجهيزات اضافی

 

شرح دستگاه:

از اين دستگاه برای اندازه­گيری جرم مخصوص الياف تا چهار رقم دقت استفاده می­شود.

 

شرکت سازنده

مدل

نام دستگاه

 

 

ضريب شکست­سنج ABBE

 

تجهيزات اضافی

 

شرح دستگاه:

برای اندازه­گيری ضريب شکست نور مايعات و فيلم­ها به کار می­رود.