آزمايشگاه كنترل كيفيت تكميل

آزمايشگاه كنترل كيفيت تكميل

ناهيد همتي نژاد

  • معرفي

در اين آزمايشگاه عمدتاً ارزيابی و کنترل کيفيت منسوجات رنگرزی و تکميل شده صورت می­پذيرد. در همين راستا به منظور کنترل کيفيت کالاهای رنگرزی شده آزمايشاتی از قبيل تعيين ثبات مواد رنگزا در برابر نور، شستشو، سايش و پرس داغ انجام می­گيرد. همچنين در بخش تکميل با بکارگيری روش­های استاندارد کيفيت منسوجاتی که تحت عمليات تکميلی ضد چروک، ضد آب و ضد آتش قرار گرفته­اند مورد کنترل و ارزيابی قرار می­گيرد. 

 

سرپرست آزمايشگاه : دکتر ناهيد همتی نژاد 

شماره تماس : 2606

کارشناس آزمايشگاه : مهندس عارفه تکند

مکان : دانشکده مهندسی نساجی- طبقه دوم

تلفن :  2623

 

 

شرکت سازنده 

مدل

نام دستگاه

Shirley

SDL231

اندازه­گيری ثبات رنگ در برابر عرق بدن

 

تجهيزات اضافیشرح دستگاه:

از اين دستگاه به منظور تعيين ثبات رنگ منسوجات در برابر عرق بدن استفاده می­شود. برای اين منظور لازم است نمونه­های رنگی در محلول استاندارد عرق بدن قرار داده شده و سپس در داخل دستگاه گذاشته شوند.

 

شرکت سازنده

مدل

نام دستگاه

Shirley

SDL238A

اندازه­گيری ثبات سايشی

 

تجهيزات اضافی

 

 

شرح دستگاه:

از اين دستگاه به منظور تعيين ثبات سايشی منسوجات استفاده می­شود.

 

 

شرکت سازنده

مدل

نام دستگاه

Heraeus

Xenotest Alpha

زنوتست

 

تجهيزات اضافی

 

شرح دستگاه:

در اين دستگاه ثبات نوری نمونه­های مورد آزمايش تحت شرايط استاندارد (از حيث فيلترها و رطوبت) مورد ارزيابی قرار می­گيرد.

 

شرکت سازنده

مدل

نام دستگاه

Shirley

M233A

اندازه­گيری ميزان شعله

 

تجهيزات اضافی

{#myemotions_dlg.cool}

شرح دستگاه:

در اين دستگاه نمونه تکميل ضد آتش شده در مجاورت شعله قرار گرفته و پس از تنظيم فاصله و زمان، ارتفاع سوختگی و زمان سوختن اندازه­گيری می­گردد.

 

شرکت سازنده

مدل

نام دستگاه

Shirley

SDL230

اندازه­گيری ميزان دفع آب

 

تجهيزات اضافی

 

شرح دستگاه:

در اين دستگاه نمونه ضد (و يا دفع) آب شده که مطابق استاندارد تهيه گرديده است، تحت بارش باران قرار گرفته و سپس ميزان آب عبوری از پارچه اندازه­گيری می­شود. ضمناً قطرات آب موجود روی نمونه با اشکال استاندارد مقايسه و عدد­گذاری می­گردد.

 

شرکت سازنده

مدل

نام دستگاه

Shirley

EP23

ثبات پرس داغ

 

تجهيزات اضافی

 

 

 

 

شرح دستگاه:

نمونه مورد آزمايش در حالت­های متفاوت خيس و خشک در مقابل حرارت مستقيم صفحه داغ قرار داده می­شود و سپس تغيير رنگ نمونه ارزيابی می­گردد.

 

شرکت سازنده

مدل

نام دستگاه

Shirley

SDL210

کابينت نوری

 

تجهيزات اضافی

{#myemotions_dlg.cool}

شرح دستگاه:

در اين دستگاه نمونه­های رنگی تحت منابع نوری استاندارد مورد ارزيابی قرار می­گيرند.

 

شرکت سازنده

مدل

نام دستگاه

Atlas

LHDEF

اندازه­­گيری ثبات شستشويي

 

تجهيزات اضافی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح دستگاه:

در اين دستگاه نمونه­های رنگی در شرايط استاندارد تحت عمليات شستشو قرار گرفته و سپس تغييرات رنگی آنها مورد بررسی قرار می­گيرد.

 

شرکت سازنده

مدل

نام دستگاه

DIKATTI , 1 KA –WER-GMBLT

SL350 , 220

تکان دهنده

 

تجهيزات اضافی

 

شرح دستگاه:

از اين دستگاه به منظور همزدن يکنواخت مايعاتی که در درون بشر و يا ارلن ماير ريخته شده­اند استفاده می­گردد.