آزمابشگاه رنگرزي

آزمابشگاه رنگرزي

منصوره قنبر افجه

  • معرفي

در اين آزمايشگاه، رنگرزی الياف نساجی اعم از طبيعی و يا مصنوعی با مواد رنگزای مناسب مورد بررسی قرار می­گيرد. بررسی روش­های مختلف رنگرزی و شرايط مناسب برای رنگرزی هر يک از الياف از اهداف آزمايشات اين ازمايشگاه می­باشد. 

آزمايشگاه رنگرزی يک آزمايشگاه آموزشی- پژوهشی بوده و واحدهای درسی رنگرزی الياف طبيعی 1 و 2 و نيز رنگرزی الياف مصنوعی در اين آزمايشگاه ارائه می­گردد. 

 

سرپرست آزمايشگاه : مهندس منصوره قنبرافجه

مکان : دانشکده مهندسی نساجی- طبقه چهارم

تلفن : 2624

مسئول آزمايشکاه: مهندس منصوره قنبرافجه

شماره تماس : 2605

 

 

 

شرکت سازنده

مدل

نام دستگاه

GretagMacbeth

Color-Eye® XTH

اسپکتروفتومتر انعکاسی

 

تجهيزات اضافی

{#myemotions_dlg.cool}

شرح دستگاه:

P اندازه­گيری انعکاس نمونه­های پشت­پوش با قابليت دوباره تکرار بالا

P مجهز به دو دريچه با سايزهای متفاوت به منظور اندازه­گيری نمونه­هايي با اندازه­های مختلف

P محاسبه محرکه­های رنگی در فضاهای استاندارد در زير منابع نوری متداول و تعيين انديس­های سفيدی و زردی

 

شرکت سازنده

مدل

نام دستگاه

 

HI8424

pH متر ديجيتالی

 

تجهيزات اضافی

{#myemotions_dlg.cool}

شرح دستگاه:

اين دستگاه قادر به اندازه­گيری دقيق pH و دمای محلول­ها می­باشد.

 

 

شرکت سازنده

مدل

نام دستگاه

 

 

دستگاه رنگرزی آزمايشگاهی لی­نی تست

 

تجهيزات اضافی

 

شرح دستگاه:

اين دستگاه به منظور رنگرزی پارچه و نخ در مقياس آزمايشگاهی به کار می­رود. کنترل دما در اين دستگاه به صورت اتوماتيک صورت می­گيرد.

 

 

شرکت سازنده

مدل

نام دستگاه

 

XS-210

ترازوی ديجيتالی با سه رقم اعشار

 

تجهيزات اضافی

 

شرح دستگاه:

از اين دستگاه به منظور توزين دقيق مواد شيميايی، مواد رنگزا، پارچه و نخ استفاده می­گردد.

 

 

شرکت سازنده

مدل

نام دستگاه

OHAUS

Explorer E02130

ترازوی ديجيتالی با سه رقم اعشار دارای محفظه شيشه­ای

 

تجهيزات اضافی

 

شرح دستگاه:

از اين دستگاه به منظور توزين دقيق مواد شيميايی، مواد رنگزا، پارچه و نخ استفاده می­گردد.