آزمايشگاه علوم الياف و مواد نساجي

آزمايشگاه علوم الياف و مواد نساجي

طاهره معيني

  • معرفي

آزمايشگاه  آموزشي علوم الياف و شناسايي الياف و مواد نساجي در سه گرايش شيمي نساجي و علوم الياف, تکنولوژي نساجي و پوشاک ارائه مي­گردد. در اين آزمايشگاه دانشجويان با رو­ش­هاي مختلف شناسايي انواع الياف, نخ­ها, پارچه­ها و تجزيه كمي و كيفي مخلوط الياف آشنا مي­شوند.

سرپرست آزمايشگاه: خانم مهندس معيني

شماره تلفن تماس: 64542603

مدرسين آزمايشگاه: خانم مهندس معيني و خانم مهندس يعقوبي

شماره تلفن تماس: 64542653

موقعيت آزمايشگاه: طبقه چهارم شماره 417

 

 

 

نام دستگاه 

مدل 

شرکت سازنده

ترازوي چهار رقم اعشار

 

OHAUS

 

 

شرح دستگاه:

با استفاده از اين دستگاه مي­توان وزن نمونه­ها ( مواد) را  تا 210 ميلي­گرم  و با دقت  1/0 ميلي­گرم تعيين نمود.

 

 

 

نام دستگاه

مدل

شرکت سازنده

ميكروسكوپ چشمي

 

KARAZMA

  

 شرح دستگاه:  شرح دستگاه: از اين ميكروسكوپ به منظور مشاهده تصوير طولي و سطح مقطع الياف در آزمايشگاه استفاده مي­شود. داراي عدسي­هاي شيئي خشك و روغني با بزرگنمايي­هاي 4، 10،40 و 100 و عدسي چشمي با بزرگنمايي 10 مي­باشد.

 

 

نام دستگاه

مدل

شرکت سازنده

دستگاه آب مقطرگيري

 

ايران

 

 

 

 

 

سال ساخت يا ورود

تعداد دستگاه

كشور

سازنده

مدل

نام دستگاه

رديف

1379

1

انگلستان

OHAUS

ترازوي چهار رقم اعشار

1

ندارد

5

ـــ

ـــ

ميكروسكوپ چشمي

2

ندارد

1

ايران

ـــ

آون

3

ندارد

1

ايران

ـــ

دستگاه آب مقطرگيري

4

ندارد

1

ـــ

Mettler 5PN

ترازو  يك كفه‌اي

5

ندارد

1

ـــ

Mettler H 35AR

ترازو  يك كفه‌اي

6

ندارد

1

ـــ

ـــ

ترازو  دوكفه‌اي

7