آزمايشگاه شيمي پليمر و سازه های نانو لیفی

آزمايشگاه شيمي پليمر و سازه های نانو لیفی

  • معرفي

آزمايشگاه  آموزشي - تحقيقاتي شيمي پليمر به منظور شناسايي و سنتز پليمر­ها, بررسي سينتيك پليمريزاسيون, تعيين ويسكوزيته ذاتي محلولهاي پليمري, تعيين وزن ملوکولي ويسکومتري پليمرها و بررسي رئولوژي و ويسكوزيته مطلق پليمرها  براي دو گرايش شيمي نساجي و علوم الياف و پوشاک ارائه مي­گردد. همچنين  انجام برخي از آزمايش­ها , سنتز پليمرهاي مختلف، شناسايي و تعيين برخي خواص آنها در اين آزمايشگاه ميسر ميباشد. 

 

سرپرست آزمايشگاه: آقاي دكتر بهرامي

شماره تلفن تماس: 64542680 

مدرسين آزمايشگاه: خانم مقدسيان و خانم مهندس اکبري

شماره تلفن تماس: 64542617

موقعيت آزمايشگاه: طبقه سوم شماره 313

 

 

 

نام دستگاه 

مدل

شرکت سازنده

Ubbelohde – viscometer

 

 

{#myemotions_dlg.cool}   

 

 

 

شرح دستگاه:

با استفاده از اين دستگاه مي­توان ويسكوزيته ذاتي پليمرها  و وزن ملكولي ويسكومتري آنها را تعيين نمود.

 

 

 

نام دستگاه

مدل

شرکت سازنده

ويسكومتر چرخان

NDJ-1

 

 

{#myemotions_dlg.cool} 

 

 

 

 شرح دستگاه:

با استفاده از اين دستگاه مي­توان ويسكوزيته مطلق پليمرها را تعيين نمود.

 

 

 

نام دستگاه

مدل

شرکت سازنده

راكتورهاي شيشه‏اي

 

آمريکا

 

 

شرح دستگاه:

با استفاده از اين دستگاه مي­توان پليمرها را سنتز نمود.

 

 

 

 

سال ساخت يا ورود

تعداد دستگاه

كشور

 سازنده

مدل

نام دستگاه

رديف

-

1

امريكا

ـــ

راكتورهاي شيشه‏اي

1

-

3

ايران

ـــ

حمام ويسكومتر

2

-

1

ايران

ـــ

ويسكومتر چرخان

3

-

1

ايران

ـــ

بن ماري ديجيتالي

4

-

2

ايران

ـــ

بن ماري  معمولي 

5

-

1

ايران

ـــ

ويسكومتر لوله موئين

6

-

1

ايران

ـــ

همزن برقي

7

-

1

ايران

ـــ

صفحات داغ Hot plates

8

-

1

ـــ

ـــ

منتل سبدي برقي  Mentel

9

-

1

­ـــ

ـــ

pH متر

10

1379

1

ژاپن

Fx 320

ترازوي دو رقم اعشار

11