آزمايشگاه شيمي آلي و شیمی پلیمر

آزمايشگاه شيمي آلي و شیمی پلیمر

  • معرفي

آزمايشگاه  تحقيقاتي - آموزشي شيمي آلي به منظور شناسايي مواد آلي, تفكيك و تخليص تركيبات آلي , استخراج مواد , تعيين نقطه ذوب و سنتز چند تركيب آلي براي دو گرايش شيمي نساجي و علوم الياف و پوشاک ارائه مي­گردد

سرپرست آزمايشگاه: آقاي دكتر بهرامي

شماره تلفن تماس: 64542680

مدرسين آزمايشگاه: خانم مهندس معيني و خانم مقدسيان

شماره تلفن تماس: 64542617

موقعيت آزمايشگاه: طبقه سوم شماره 313

 

 

 

نام دستگاه

مدل

شرکت سازنده

دستگاه تعيين نقطه ذوب

Electrothermal IA9000

JENWAY 

 شرح دستگاه:

با استفاده از اين دستگاه مي­توان نقطه ذوب ترکيبات آلي را تا دماي 400 درجه سانتي­گراد با نرخ °C/min 10و دقت °C/min 0.1 تعيين نمود.

 

{#myemotions_dlg.cool} 

 

نام دستگاه

مدل

شرکت سازنده

دستگاه آب مقطر­­گيري

 

 

 

 

شرح دستگاه: