آزمایشگاه­های تحقیقاتی

 
جستجو
نام آزمایشگاه نام استاد
 
 

 

 

آزمايشگاه شيمي آلي و شیمی پلیمر

سرپرست : سيدهژير بهرامي

آزمابشگاه رنگرزي

سرپرست: منصوره قنبر افجه

آزمايشگاه بيو­تکنولوژي

سرپرست: رضا محمدعلي مالک

آزمايشگاه آب و پساب

سرپرست : سمیه اکبری

آزمايشگاه رنگ همانندي

سرپرست: سيد حسين اميرشاهي

آزمايشگاه كنترل كيفيت تكميل

سرپرست: ناهيد همتي نژاد

كارگاه بافندگی حلقوی تاری

سرپرست : علي اصغر اصغريان جدي

كارگاه بافندگی حلقوی پودی

سرپرست: زهرا خرم طوسي

كارگاه ریسندگی الیاف بلند

سرپرست : علي اصغر اصغريان جدي

كارگاه ریسندگی الیاف كوتاه

سرپرست: سعيد شيخ زاده نجار

كارگاه مقدمات بافندگي

سرپرست: هوشنگ نصرتی

كارگاه بافندگي

سرپرست : علي اصغر اصغريان جدي

آزمایشگاه میکروسکوپی

سرپرست: محمد حقيقت کيش