دروس ارائه شده بهار ۹۳-۹۴

نام استاد مکان زمان توضيحات
آزمايشگاه روشهاي پيشرفته ميکروسکوپي در نساجي محمد حقيقت کيش ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۳۰)
آمار و روشهاي تحقيق محمد اماني تهراني شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تئوري ساختماني پارچه علي اصغر اصغريان جدي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
ديناميک بافندگي هوشنگ نصرتی ۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
روشهاي پيشرفته ميکروسکوپي در نساجي محمد حقيقت کيش ۲شنبه(۹۰۰-۱۱۰۰)
رياضيات عالي مصطفي شمسي ۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
ساختارهاي پيشرفته نانو ليفي سيدهژير بهرامي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
سمينار مسعود لطيفي (۰-۰)
سمينار سيدمحمد عترتي (۰-۰)
سمينار سيدهژير بهرامي (۰-۰)
سمينار سيدمحمد حسيني ورکياني (۰-۰)
سمينار ارشد آموزشي سيدهژير بهرامي (۰-۰)
شناسايي وتجزيه وتحليل ساختارهاي نانو ليفي محمد حقيقت کيش ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
فرايندهاي رنگرزي و تکميل پيشرفته رضا محمدعلي مالک شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
فيزيک الياف پيشرفته محمد حقيقت کيش شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
فيزيک نساجي محمدرضا بابائي لواساني شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۱شنبه(۸۳۰-۱۰۰۰)
موادمرکب باالياف سيدهژير بهرامي ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
مکانيسم هاي تکميل کالاي نساجي مجيد منتظر شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
کالريمتري پيشرفته سيد حسين اميرشاهي شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)