دروس ارائه شده بهار ۹۳-۹۴

نام استاد مکان زمان توضيحات
آز رنگرزي الياف مصنوعي منصوره قنبر افجه ۱شنبه(۷۰۰-۱۰۰۰)
آز شيمي آلي ۱ طاهره معيني شنبه(۱۰۰۰-۱۲۱۵)
آز شيمي آلي ۱ طاهره معيني شنبه(۷۰۰-۱۰۰۰)
آز شيمي الي طاهره معيني شنبه(۱۳۰۰-۱۶۰۰)
آز شيمي نساجي ۱ طاهره معيني ۲شنبه(۱۰۰۰-۱۲۱۵)
آز شيمي نساجي ۱ طاهره معيني ۲شنبه(۷۰۰-۱۰۰۰)
آز علوم الياف طاهره معيني ۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۱۵)
آز فيزيک الياف فاطمه داداشيان ۲شنبه(۷۰۰-۱۰۰۰)
آز فيزيک الياف فاطمه داداشيان ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۲۱۵)
آز کنترل کيفيت اماري وجيهه ملکي ۳شنبه(۱۰۰۰-۱۲۱۵)
آز کنترل کيفيت اماري سيدمحمد حسيني ورکياني شنبه(۱۳۰۰-۱۵۳۰)
آز کنترل کيفيت اماري وجيهه ملکي شنبه(۱۰۰۰-۱۲۱۵)
آز کنترل کيفيت کالاي تکميل شده وجيهه ملکي ۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۱۵)
ارزيابي طرحهاي صنعتي عباس سرشارزاده ۳شنبه(۸۳۰-۱۰۰۰)۴شنبه(۱۰۰۰-۱۱۳۰)
استاتيک آزیتا آسایش ۱شنبه(۸۳۰-۱۰۰۰)۳شنبه(۸۳۰-۱۰۰۰)
اصول تکنولوژي رنگ منصوره قنبر افجه شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
اصول ساختماني مواد پليمري سيدهژير بهرامي ۲شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
بافندگي ۱ هادی دبیریان ۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
ترموديناميک کاربردي محمد کريمي ۲شنبه(۱۵۳۰-۱۷۰۰)۴شنبه(۱۷۳۰-۱۹۰۰)
تکميل کالاي نساجي ۲ ناهيد همتي نژاد ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)