دروس ارائه شده بهار ۹۲-۹۳

نام استاد مکان زمان توضيحات
آزمايشگاه روشهاي پيشرفته ميکروسکوپي در نساجي محمد حقيقت کيش ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۹۳۰)
آمار و روشهاي تحقيق بهمن عرب زاده ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تئوري ساختماني پارچه علي اصغر اصغريان جدي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
تدريس يار مباني مهندسي نساجي (۲) رضا محمدعلي مالک ۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
روشهاي پيشرفته ميکروسکوپي در نساجي محمد حقيقت کيش ۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
رياضيات عالي مصطفي شمسي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
ساختارهاي پيشرفته نانو ليفي سيدهژير بهرامي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
شناسايي وتجزيه وتحليل ساختارهاي نانو ليفي محمد حقيقت کيش شنبه(۸۳۰-۱۰۰۰)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
فرايندهاي رنگرزي و تکميل پيشرفته مجيد منتظر ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
فيزيک الياف پيشرفته محمد حقيقت کيش شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
فيزيک منسوجات سعيد شيخ زاده نجار شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
فيزيک نساجي محمد حقيقت کيش ۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
فيزيک نساجي فاطمه داداشيان ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۸۳۰-۱۰۰۰)
آناليز حرارتي مواد پليمري و الياف محمد کريمي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
مباني مهندسي نساجي (۲) هادی دبیریان ۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۴شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
مطالب ويژه ۱ (شيمي ) محمد کريمي شنبه(۱۵۳۰-۱۷۰۰)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
موادمرکب باالياف سيدهژير بهرامي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
مکانيسم هاي تکميل کالاي نساجي مجيد منتظر شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۱شنبه(۱۷۰۰-۱۸۳۰)
کالريمتري پيشرفته سيد حسين اميرشاهي شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)