دروس ارائه شده بهار ۹۲-۹۳

نام استاد مکان زمان توضيحات
آز شناسايي الياف وموادنساجي طاهره معيني ۴شنبه(۷۰۰-۱۰۰۰)
آز شيمي الي طاهره معيني ۱شنبه(۷۰۰-۱۰۰۰)
آز شيمي الي طاهره معيني ۱شنبه(۱۳۰۰-۱۶۰۰)
آز علوم الياف طاهره معيني ۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۱۵)
آز کنترل کيفيت کالاي تکميل شده وجيهه ملکي ۲شنبه(۱۳۰۰-۱۶۰۰)
بافندگي ۱ هادی دبیریان ۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
ترموديناميک کاربردي محمد کريمي شنبه(۱۷۰۰-۱۹۰۰)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
تکميل کالاي نساجي ۲ مجيد منتظر ۲شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
ريسندگي ۱ سعيد شيخ زاده نجار ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
ريسندگي الياف بلند سيدمحمد عترتي ۲شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
ريسندگي مدرن مجيد صفرجوهري شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
شيمي الي ۱ مجيد عبدوس شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
شيمي تجزيه مختار آرامي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
علوم الياف محمد کريمي شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
فيزيک الياف فاطمه داداشيان ۲شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
منسوجات بي بافت سيدمحمد حسيني ورکياني ۲شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
مکانيک سيالات مهرداد مظفريان ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
پساب صنعتي نساجي ورنگ مختار آرامي ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
کارگاه بافندگي ۱ هادی دبیریان ۲شنبه(۱۰۰۰-۱۲۱۵)
کارگاه بافندگي ۱ هادی دبیریان ۲شنبه(۷۰۰-۱۰۰۰)