دروس ارائه شده بهار ۹۱-۹۲

نام استاد مکان زمان توضيحات
آزمايشگاه روشهاي پيشرفته ميکروسکوپي در نساجي محمد حقيقت کيش شنبه(۱۳۰۰-۱۶۰۰)
آزمايشگاه روشهاي پيشرفته ميکروسکوپي در نساجي محمد حقيقت کيش شنبه(۱۶۰۰-۱۹۰۰)
آمار و روشهاي تحقيق عادل محمدپور شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۱۸۳۰-۲۰۰۰)
تجزيه وتحليل داده هادرنساجي محمد اماني تهراني شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
ديناميک بافندگي هوشنگ نصرتی ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
روشهاي پيشرفته ميکروسکوپي در نساجي محمد حقيقت کيش ۱شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
رياضيات عالي مصطفي شمسي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
ساختارهاي پيشرفته نانو ليفي سيدهژير بهرامي ۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
سمينار ارشد آموزشي ناهيد همتي نژاد (۰-۰)
شناسايي وتجزيه وتحليل ساختارهاي نانو ليفي محمد حقيقت کيش ۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
فرايندهاي رنگرزي و تکميل پيشرفته رضا محمدعلي مالک ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
فيزيک الياف پيشرفته محمد حقيقت کيش ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
فيزيک منسوجات سعيد شيخ زاده نجار شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
فيزيک نساجي فاطمه داداشيان ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
آناليز حرارتي مواد پليمري و الياف محمد کريمي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
مطالب ويژه ۱ (شيمي ) احمد موسوي شوشتري شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
مطالب ويژه ۱ (شيمي ) ناهيد همتي نژاد ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
موادمرکب باالياف سيدهژير بهرامي ۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
مکانيسم هاي تکميل کالاي نساجي مجيد منتظر ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۲شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
مکانيک ساختماني نخ مجيد صفرجوهري شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)