دروس ارائه شده بهار ۹۱-۹۲

نام استاد مکان زمان توضيحات
آز شناسايي الياف وموادنساجي طاهره معيني ۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۱۵)
آز شيمي الي طاهره معيني شنبه(۱۰۰۰-۱۲۱۵)
آز شيمي الي طاهره معيني شنبه(۱۳۰۰-۱۶۰۰)
آز کنترل کيفيت کالاي تکميل شده وجيهه ملکي ۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۱۵)
آز کنترل کيفيت کالاي تکميل شده ناهيد همتي نژاد ۴شنبه(۷۰۰-۱۰۰۰)
بافندگي ۱ هوشنگ نصرتی ۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
ترموديناميک عمومي زهره منصوری ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
تکميل کالاي نساجي ۲ ناهيد همتي نژاد شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
ريسندگي ۱ سعيد شيخ زاده نجار ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
ريسندگي الياف بلند سيدمحمد عترتي ۲شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
ريسندگي مدرن مجيد صفرجوهري شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
شيمي الي ۱ مجيد عبدوس شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
شيمي تجزيه مختار آرامي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۱شنبه(۸۳۰-۱۰۰۰)
شيمي فيزيک حميد مدرس ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
علوم الياف محمد کريمي شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
فيزيک الياف فاطمه داداشيان ۲شنبه(۱۶۰۰-۱۸۰۰)
منسوجات بي بافت سيدمحمد حسيني ورکياني ۲شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
مکانيک سيالات مهرداد مظفريان ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)۳شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
پساب صنعتي نساجي ورنگ مختار آرامي ۱شنبه(۱۶۰۰-۱۸۰۰)
کنترل کيفيت آماري عبدالحسين صادقي شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)