دروس ارائه شده بهار ۹۰-۹۱

نام استاد مکان زمان توضيحات
آزمايشگاه روشهاي پيشرفته ميکروسکوپي در نساجي محمد حقيقت کيش ۱شنبه(۱۶۰۰-۱۹۰۰)
آزمايشگاه روشهاي پيشرفته ميکروسکوپي در نساجي محمد حقيقت کيش شنبه(۱۳۳۰-۱۶۳۰)
تجزيه وتحليل داده هادرنساجي مسعود لطيفي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۹۳۰-۱۱۰۰)
ديناميک بافندگي هوشنگ نصرتی شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۱شنبه(۱۵۳۰-۱۷۰۰)
روشهاي پيشرفته ميکروسکوپي در نساجي محمد حقيقت کيش شنبه(۸۳۰-۱۰۳۰)
رياضيات عالي مصطفي شمسي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ساختارهاي پيشرفته نانو ليفي سيدهژير بهرامي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
سمينار هوشنگ نصرتی (۰-۰)
سمينار سيدمحمد عترتي (۰-۰)
سمينار سيدمحمد حسيني ورکياني (۰-۰)
سمينار سيدهژير بهرامي (۰-۰)
شناسايي وتجزيه وتحليل ساختارهاي نانو ليفي محمد حقيقت کيش ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
فرايندهاي رنگرزي و تکميل پيشرفته مجيد منتظر شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
فيزيک الياف پيشرفته محمد حقيقت کيش ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)۲شنبه(۱۱۰۰-۱۲۰۰)
فيزيک منسوجات سعيد شيخ زاده نجار ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
آناليز حرارتي مواد پليمري و الياف محمد کريمي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
مطالب ويژه ۱ -تکنولوژي رضا صراف شيرازي ۱شنبه(۱۵۳۰-۱۷۰۰)۲شنبه(۱۵۳۰-۱۷۰۰)
موادمرکب باالياف سيدهژير بهرامي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
مکانيسم هاي تکميل کالاي نساجي مجيد منتظر شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
مکانيک ساختماني نخ مجيد صفرجوهري شنبه(۷۴۵-۹۱۵)شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)