دروس ارائه شده بهار ۸۹-۹۰

نام استاد مکان زمان توضيحات
آمار و روشهاي تحقيق محمد اماني تهراني ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
تئوري ساختماني پارچه علي اصغر اصغريان جدي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
تکنولوژي توليد الياف پيشرفته احمد موسوي شوشتري شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
ديناميک بافندگي هوشنگ نصرتی شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
ديناميک نخ مجيد صفرجوهري شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
رياضيات عالي مصطفي شمسي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ساختارهاي پيشرفته نانو ليفي سيدهژير بهرامي شنبه(۱۰۳۰-۱۲۰۰)شنبه(۱۰۳۰-۱۲۰۰)
سمينار ارشد آموزشي هوشنگ نصرتی (۰-۰)
سمينار ارشد آموزشي سيدهژير بهرامي (۰-۰)
سمينار ارشد آموزشي عبدالحسين صادقي (۰-۰)
سمينار ارشد آموزشي مجيد منتظر (۰-۰)
سمينار ارشد آموزشي محمدرضا بابائي لواساني (۰-۰)
شناسايي وتجزيه وتحليل ساختارهاي نانو ليفي محمد حقيقت کيش شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
شيمي فيزيک پيشرفته جذب مواد رنگزا سيد حسين اميرشاهي شنبه(۷۴۵-۹۱۵)شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
فرايندهاي رنگرزي و تکميل پيشرفته رضا محمدعلي مالک ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
فيزيک الياف پيشرفته محمد حقيقت کيش شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
فيزيک منسوجات سعيد شيخ زاده نجار ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
فيزيک نساجي فاطمه داداشيان ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
آناليز حرارتي مواد پليمري و الياف محمد کريمي شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
مديريت بهره وري و کيفيت عبدالحسين صادقي ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۰۰)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۰۰)