دروس ارائه شده بهار ۸۹-۹۰

نام استاد مکان زمان توضيحات
آز رنگرزي الياف طبيعي ۲ منصوره قنبر افجه ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
آز رنگرزي الياف مصنوعي منصوره قنبر افجه ۲شنبه(۷۰۰-۱۰۰۰)
آز شناسايي الياف وموادنساجي طاهره معيني ۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
آز شناسايي الياف وموادنساجي طاهره معيني ۴شنبه(۷۰۰-۱۰۰۰)
آز شيمي الي طاهره معيني شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
آز شيمي الي طاهره معيني شنبه(۱۳۰۰-۱۶۰۰)
آز شيمي الي طاهره معيني ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
آز فيزيک الياف فاطمه داداشيان شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
آز فيزيک نساجي۱ فاطمه داداشيان شنبه(۱۳۰۰-۱۶۰۰)
آز کنترل کيفيت اماري وجيهه ملکي ۱شنبه(۱۳۰۰-۱۶۰۰)
آز کنترل کيفيت اماري وجيهه ملکي ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
آز کنترل کيفيت کالاي تکميل شده وجيهه ملکي ۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
آز کنترل کيفيت کالاي تکميل شده ناهيد همتي نژاد ۴شنبه(۷۰۰-۱۰۰۰)
ارزيابي طرحهاي صنعتي احمد موسوي شوشتري ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
اصول تکنولوژي رنگ منصوره قنبر افجه شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
اصول ساختماني مواد پليمري سيدهژير بهرامي شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
اصول ساختماني موادپليمري پرويز نورپناه ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
اصول مديريت و مباني رفتار سازماني ناصر شمس قارنه شنبه(۱۶۰۰-۱۸۰۰)
بافندگي ۱ سيامک سحرخيز ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
بافندگي حلقه اي ۱ زهرا خرم طوسي شنبه(۱۰۰۰-۱۱۳۰)شنبه(۱۰۰۰-۱۱۳۰)