دروس ارائه شده بهار ۸۸-۸۹

نام استاد مکان زمان توضيحات
تئوري ساختماني پارچه علي اصغر اصغريان جدي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
تجزيه وتحليل داده هادرنساجي محمد اماني تهراني شنبه(۷۴۵-۹۱۵)شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تکنولوژي توليد الياف پيشرفته محمدرضا محدث مجتهدي شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
ديناميک بافندگي هوشنگ نصرتی ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
روشهاي نوين مدلسازي و بهسازي محمد اماني تهراني شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
روشهاي پيشرفته ميکروسکوپي در نساجي محمد حقيقت کيش شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
ساختارهاي پيشرفته نانو ليفي سيدهژير بهرامي شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
شناسايي وتجزيه وتحليل ساختارهاي نانو ليفي محمد حقيقت کيش شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
شيمي فيزيک پيشرفته جذب مواد رنگزا سيد حسين اميرشاهي شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
فرايندهاي رنگرزي و تکميل پيشرفته مجيد منتظر شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
فيزيک الياف پيشرفته محمد حقيقت کيش ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
فيزيک منسوجات سعيد شيخ زاده نجار شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
فيزيک نساجي فاطمه داداشيان شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
آناليز حرارتي مواد پليمري و الياف محمد کريمي ۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
مطالب ويژه ۳ احمد موسوي شوشتري شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
موادمرکب باالياف سيدهژير بهرامي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
مکانيک ساختماني نخ مجيد صفرجوهري شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)