دروس ارائه شده پاييز ۹۳-۹۴

نام استاد مکان زمان توضيحات
آمار و روشهاي تحقيق محمد اماني تهراني شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
المانهاي محدود مهدی سعيد کياست ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
تئوري ساختماني پارچه علي اصغر اصغريان جدي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
تجزيه وتحليل داده هادرنساجي مسعود لطيفي ۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
تکنولوژي توليد الياف پيشرفته محمدرضا محدث مجتهدي شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
خواص مکانيکي رئولوژيکي الياف محمد حقيقت کيش ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
ديناميک بافندگي هوشنگ نصرتی شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
روشهاي نوين مدلسازي و بهسازي محمد اماني تهراني شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
روشهاي پيشرفته تكميل نانو مجيد منتظر شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
رياضيات عالي سيد احسان اله بني فاطمي شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
رياضيات عالي مصطفي شمسي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
شيمي فيزيک پيشرفته جذب مواد رنگزا سيد حسين اميرشاهي شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
فيزيک الياف پيشرفته محمد حقيقت کيش ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
مديريت بهره وري و کيفيت عبدالحسين صادقي ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۱۰۰-۱۲۰۰)
مطالب ويژه ۱ (شيمي ) ناهيد همتي نژاد ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
مطالب ويژه ۱ (شيمي ) محمد کريمي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
موادمرکب باالياف سيدهژير بهرامي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
مکانيسم هاي تکميل کالاي نساجي مجيد منتظر شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
مکانيک ساختماني نخ مجيد صفرجوهري شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
مکانيک و فيزيک پارچه سعيد شيخ زاده نجار شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)