دروس ارائه شده پاييز ۹۳-۹۴

نام استاد مکان زمان توضيحات
آز رنگرزي الياف مصنوعي منصوره قنبر افجه ۱شنبه(۷۰۰-۱۰۰۰)
آز شيمي الي طاهره معيني ۱شنبه(۷۰۰-۱۰۰۰)
آز شيمي الي طاهره معيني ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۲۱۵)
آز شيمي نساجي ۱ طاهره معيني ۲شنبه(۱۰۰۰-۱۲۱۵)
آز شيمي نساجي ۱ طاهره معيني ۲شنبه(۷۰۰-۱۰۰۰)
آز شيمي نساجي ۲ ناهيد همتي نژاد ۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۱۵)
آز علوم الياف طاهره معيني ۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۱۵)
آز فيزيک الياف سيدمحمد حسيني ورکياني ۳شنبه(۷۰۰-۱۰۰۰)
آز فيزيک الياف فاطمه داداشيان ۲شنبه(۷۰۰-۱۰۰۰)
آز مباني برق الکترونيک مسعود لطيفي ۴شنبه(۱۳۰۰-۱۶۰۰)
آز کنترل کيفيت اماري وجيهه ملکي ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۲۱۵)
آز کنترل کيفيت اماري وجيهه ملکي شنبه(۱۰۰۰-۱۲۱۵)
آز کنترل کيفيت کالاي تکميل شده وجيهه ملکي ۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۱۵)
استاتيک و مقاومت مصالح آزیتا آسایش ۱شنبه(۸۰۰-۹۳۰)۳شنبه(۸۰۰-۹۳۰)
اصول شيمي رنگ وموادواسطه رضا محمدعلي مالک ۲شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
بافندگي ۲ هوشنگ نصرتی ۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
بافندگي حلقه اي ۲ علي اصغر اصغريان جدي ۱شنبه(۸۳۰-۱۰۰۰)۳شنبه(۸۳۰-۱۰۰۰)
تجزيه فني بافت پارچه محمد معروفي ۳شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
ترموديناميک کاربردي محمد کريمي ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۱۳۰)۳شنبه(۱۰۰۰-۱۱۳۰)
تکسچرايزينگ محمدرضا محدث مجتهدي شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)