دروس ارائه شده پاييز ۹۲-۹۳

نام استاد مکان زمان توضيحات
آمار و روشهاي تحقيق محمد اماني تهراني شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
المانهاي محدود مهدی سعيد کياست ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
تئوري ساختماني پارچه علي اصغر اصغريان جدي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
تکنولوژي توليد الياف پيشرفته محمدرضا محدث مجتهدي شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
خواص مکانيکي رئولوژيکي الياف محمد حقيقت کيش شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
ديناميک بافندگي هوشنگ نصرتی ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
رئولوژي پيشرفته پليمرها دکترفاطمه گوهرپي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
روشهاي نوين مدلسازي و بهسازي محمد اماني تهراني شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
روشهاي پيشرفته تكميل نانو مجيد منتظر شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
رياضيات عالي مصطفي شمسي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
رياضيات عالي سيد احسان اله بني فاطمي شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
سمينار هوشنگ نصرتی (۰-۰)
سمينار سيدمحمد حسيني ورکياني (۰-۰)
سمينار سيدمحمد عترتي (۰-۰)
سمينار سيدهژير بهرامي (۰-۰)
شيمي فيزيک پيشرفته جذب مواد رنگزا سيد حسين اميرشاهي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
فناوري و روشهاي مختلف توليد ساختارهاي نانو ليفي احمد موسوي شوشتري شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
فيزيک الياف پيشرفته محمد حقيقت کيش ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
مديريت بهره وري و کيفيت عبدالحسين صادقي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۴شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
مطالب ويژه ۱ (شيمي ) محمد کريمي ۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)