دروس ارائه شده پاييز ۹۱-۹۲

نام استاد مکان زمان توضيحات
آمار و روشهاي تحقيق عادل محمدپور شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
تئوري ساختماني پارچه علي اصغر اصغريان جدي ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
تکنولوژي توليد الياف پيشرفته احمد موسوي شوشتري شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
خواص مکانيکي رئولوژيکي الياف محمد حقيقت کيش شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ديناميک بافندگي هوشنگ نصرتی ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
روشهاي نوين مدلسازي و بهسازي محمد اماني تهراني شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
روشهاي پيشرفته تكميل نانو مجيد منتظر شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
رياضيات عالي سيد احسان اله بني فاطمي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
رياضيات عالي مصطفي شمسي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
شيمي سطح فعالها مختار آرامي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
شيمي فيزيک پيشرفته جذب مواد رنگزا سيد حسين اميرشاهي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
فيزيک الياف پيشرفته محمد حقيقت کيش شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
مديريت بهره وري و کيفيت عبدالحسين صادقي ۱شنبه(۱۱۰۰-۱۲۰۰)۳شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
مديريت زيست محيطي در صنايع نساجي مختار آرامي شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
موادمرکب باالياف سيدهژير بهرامي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
مکانيسم هاي تکميل کالاي نساجي مجيد منتظر شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
مکانيک ساختماني نخ مجيد صفرجوهري شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)