دروس آموزش تحصیلات تکمیلی

نام کد درس تعداد واحد گرايش پیش نیاز ها توضيحات
اقتصاد براي مديران 2888133 مهندسي نساجي-مديريت صنايع نساجي-آموزش الکترونيکي
تجزيه و تحليل تصميم گيري 2888103 مهندسي نساجي-مديريت صنايع نساجي-آموزش الکترونيکي
تدريس تجزيه و تحليل تصميم گيري 2888100 مهندسي نساجي-مديريت صنايع نساجي-آموزش الکترونيکي
تدريس شبيه سازي كامپيوتر 2888110 مهندسي نساجي-مديريت صنايع نساجي-آموزش الکترونيکي
تدريس مباني مهندسي نساجي ۱ 2880100 مهندسي نساجي-مديريت صنايع نساجي-آموزش الکترونيکي
تدريس يار اقتصاد براي مديران 2888130 مهندسي نساجي-مديريت صنايع نساجي-آموزش الکترونيکي
تدريس يار فيزيک نساجي 2888140 مهندسي نساجي-مديريت صنايع نساجي-آموزش الکترونيکي
تدريس يار مباني مهندسي نساجي (۲) 2888150 مهندسي نساجي-مديريت صنايع نساجي-آموزش الکترونيکي
تدريس يار مديريت عمليات 2888120 مهندسي نساجي-مديريت صنايع نساجي-آموزش الکترونيکي
شبيه سازي كامپيوتر 2888113 مهندسي نساجي-مديريت صنايع نساجي-آموزش الکترونيکي
فيزيک نساجي 2888143 مهندسي نساجي-مديريت صنايع نساجي-آموزش الکترونيکي
مباني مهندسي نساجي (۲) 2888153 مهندسي نساجي-مديريت صنايع نساجي-آموزش الکترونيکي
مباني مهندسي نساجي ۱ 2880103 مهندسي نساجي-مديريت صنايع نساجي-آموزش الکترونيکي
مديريت عمليات 2888123 مهندسي نساجي-مديريت صنايع نساجي-آموزش الکترونيکي
آزمايشگاه روشهاي پيشرفته ميکروسکوپي در نساجي 2882611 مهندسي نساجي-شيمي نساجي و علوم الياف
آمار و روشهاي تحقيق 2880123 مهندسي نساجي-شيمي نساجي و علوم الياف
آمار و روشهاي تحقيق در نساجي 2887163 مهندسي ساختارهاي نانو ليفي
آناليز حرارتي مواد پليمري و الياف 2882713 مهندسي نساجي-شيمي نساجي و علوم الياف
اسپکتروسکوپي پيشرفته 2880533 مهندسي نساجي-شيمي نساجي و علوم الياف
اقتصاد براي مديران۲ 2884123 مهندسي نساجي-مديريت صنايع نساجي