موادمرکب باالياف

سيدهژير بهرامي

  • اخبار
  • تکالیف
  • منابع
  • اطلاعات کلی
  • طرح درس

تمرين ها

تاریخ زمان تحویل توضيح تمرين جواب

پروژهای درسی

تاریخ موضوع فایل تمرین

منابع

موضوع آدرس فايل

لینک ها

موضوع آدرس سایت
مدرس سيدهژير بهرامي
ترم پاييز ۸۹-۹۰
زمان (۱۳۰۰-۱۴۳۰)(۱۳۰۰-۱۴۳۰)
مکان
تدریس یارها
معرفی
طرح درس
روش نمره دهی
کتاب ها