ديناميک بافندگي

هوشنگ نصرتی

  • اخبار
  • تکالیف
  • منابع
  • اطلاعات کلی
  • طرح درس

تمرين ها

تاریخ زمان تحویل توضيح تمرين جواب

پروژهای درسی

تاریخ موضوع فایل تمرین

منابع

موضوع آدرس فايل

لینک ها

موضوع آدرس سایت
مدرس هوشنگ نصرتی
ترم پاييز ۸۹-۹۰
زمان (۱۳۰۰-۱۴۳۰)(۱۳۰۰-۱۴۳۰)
مکان
تدریس یارها
معرفی
طرح درس
روش نمره دهی
کتاب ها