تئوري ساختماني پارچه

علي اصغر اصغريان جدي

  • اخبار
  • تکالیف
  • منابع
  • اطلاعات کلی
  • طرح درس

تمرين ها

تاریخ زمان تحویل توضيح تمرين جواب

پروژهای درسی

تاریخ موضوع فایل تمرین

منابع

موضوع آدرس فايل

لینک ها

موضوع آدرس سایت
مدرس علي اصغر اصغريان جدي
ترم پاييز ۹۱-۹۲
زمان ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
مکان
تدریس یارها
معرفی
طرح درس
روش نمره دهی
کتاب ها